Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2024/TT-BTC 04/02/2024 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
2 02/2024/TT-BTC 09/01/2024 Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3 29/2023/QĐ-UBND 05/11/2023 QĐ ban hành Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4 30/2023/QĐ-UBND 05/11/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
5 Số 21/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
6 Số: 01/2023/NQ-HDND 06/07/2023 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7 01/2023/TT-BNNPTNT 24/05/2023 Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
8 Số: 1789 /QĐ-BNN-TCCB 07/05/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
9 Số: 1786/QĐ-BNN-TCCB 07/05/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ sản
10 1343/QĐ-BNN-VP 03/04/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 58/NQ-CP 20/04/2023 Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do Chính phủ ban hành
12 82/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 82/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đả
13 80/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023
14 81/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15 75/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội: Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
16 66/2022/QH15 20/10/2022 Nghị quyết 66/2022/QH15 bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
17 64/2022/QH15 20/10/2022 Nghị quyết 64/2022/QH15 miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
18 72/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
19 73/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
20 74/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
21 70/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
22 69/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
23 68/2022/QH15 09/11/2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
24 13/2022/QH15 13/11/2022 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
25 12/2022/QH15 13/11/2022 Luật Dầu khí
26 71/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
27 11/2022/QH15 13/11/2022 LUẬT THANH TRA
28 14/2022/QH15 13/11/2022 Luật phòng, chống rửa tiền
29 09/2022/QH15 13/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện
30 10/2022/QH15 13/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
31 Chỉ thị 16/CT-UBND 22/08/2022 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An
32 Thông tư số 52/2022/TT-BTC 22/08/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
33 Quyết định 39/2022/QĐ-UBND 07/08/2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
34 Quyết định 4204/QĐ-UBND 07/11/2021 Quyết định về việc công bố mở cảng cá
35 Quyết định 4205/QĐ-UBND 07/11/2021 Quyết định về việc công bố mở cảng cá
36 Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS 22/03/2021 Quyết định vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
37 Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam 10/03/2021 Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam
38 Quyết định 4120/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định vv công bố mở cảng cá
39 Quyết định 4119/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định vv công bố mở cảng cá
40 Quyết định 3464/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định vv công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
41 Quyết định số 3463/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định vv công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
42 Quyết định 3381/QĐ-UBND 29/09/2020 Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
43 Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT 15/03/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản
44 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT 29/06/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
45 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT 15/12/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ
46 Quyết định 18/2020/QĐ-UBND 02/07/2020 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
47 Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT 30/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
48 TTLT 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 08/04/2014 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
49 Quyết định 1481/QĐ-BNNPTNT 01/05/2019 Quyết định ban hành hạn ngạch giấy phép khai thác vùng khơi
50 Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT 14/11/2018 Quy định việc cập nhật khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
Tìm kiếm văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập109
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay14,263
  • Tháng hiện tại242,343
  • Tổng lượt truy cập10,435,152
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây