Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 82/2022/QH15 09/01/2023 Nghị quyết số 82/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đả
2 80/2022/QH15 09/01/2023 Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023
3 81/2022/QH15 09/01/2023 Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4 75/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội: Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
5 66/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết 66/2022/QH15 bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
6 64/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết 64/2022/QH15 miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
7 72/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8 73/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
9 74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10 70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
11 69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
12 68/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
13 13/2022/QH15 14/11/2022 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
14 12/2022/QH15 14/11/2022 Luật Dầu khí
15 71/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
16 11/2022/QH15 14/11/2022 LUẬT THANH TRA
17 14/2022/QH15 14/11/2022 Luật phòng, chống rửa tiền
18 09/2022/QH15 14/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện
19 10/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
20 Chỉ thị 16/CT-UBND 23/08/2022 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21 Thông tư số 52/2022/TT-BTC 23/08/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
22 Quyết định 39/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
23 Quyết định 4204/QĐ-UBND 08/11/2021 Quyết định về việc công bố mở cảng cá
24 Quyết định 4205/QĐ-UBND 08/11/2021 Quyết định về việc công bố mở cảng cá
25 Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS 23/03/2021 Quyết định vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
26 Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam 11/03/2021 Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam
27 Quyết định 4120/QĐ-UBND 18/11/2020 Quyết định vv công bố mở cảng cá
28 Quyết định 4119/QĐ-UBND 18/11/2020 Quyết định vv công bố mở cảng cá
29 Quyết định 3464/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định vv công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
30 Quyết định số 3463/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định vv công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
31 Quyết định 3381/QĐ-UBND 30/09/2020 Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
32 Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản
33 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
34 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT 16/12/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ
35 Quyết định 18/2020/QĐ-UBND 03/07/2020 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
36 Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
37 TTLT 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
38 Quyết định 1481/QĐ-BNNPTNT 02/05/2019 Quyết định ban hành hạn ngạch giấy phép khai thác vùng khơi
39 Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định việc cập nhật khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
40 Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
41 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
42 Nghị định 26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Thủy sản
43 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
44 Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; Công nhận cơ sở Đăng kiểm tàu cá; Bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
45 Luật Thủy sản 18/2017/QH14 21/11/2017 Luật Thủy sản năm 2017
46 Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản
47 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
48 Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
49 02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay14,336
  • Tháng hiện tại355,673
  • Tổng lượt truy cập5,566,025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây