STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số:4723/TB-SNN 22/11/2023 Thông báo tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển
2 Số: /TB-CCTS-NTTS 18/11/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
3 30/2023/QĐ-UBND 05/11/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An
4 29/2023/QĐ-UBND 05/11/2023 Quyết định ban hành Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5 1165/TB-TS-TTTS 24/10/2023 Thông báo về việc bổ sung mẫu kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá ZuniVN-01 của Công ty TNHH Zunibal Việt Nam
6 4202/SNN-TS 23/10/2023 Hướng dẫn tăng cường quản lý phòng bệnh trong sản xuất tôm nước lợ
7 230/TB-CCTS-NTTS 15/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
8 3224/QĐ-UBND 09/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9 Số: 204/TB-CCTS-NTTS 14/09/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 9/2023
10 1058/QĐ-TTg 13/09/2023 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
11 Số 21/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
12 Mã phiếu: QTGS230830 30/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
13 Số 2709/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025
14 số 2685/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15 Mã phiếu: QTGS230819 22/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
16 903/VTLTNN-QLII 20/08/2023 V/v hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử
17 Số: 183 /TB-CCTS-NTTS 17/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
18 Mã phiếu: QTGS230807 10/08/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
19 Số: 2409/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20 Mã phiếu: QTGS230727 30/07/2023 Mã phiếu: QTGS230727
21 số 557/KH-UBND 23/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 21/3/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông, chính sách
22 Mã phiếu: QTGS230713 16/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
23 158/TB-CCTS-NTTS 13/07/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM
24 112/TTQT 06/07/2023 Bản tin cảnh báo mùa mưa lũ 2023
25 Số: 01/2023/NQ-HDND 06/07/2023 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26 Mã phiếu: QTGS230627 29/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG
27 139/TB-CCST-NTTS 25/06/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 6/2023
28 193/KL-CCTS-TTr 11/06/2023 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định trong hoạt động mua bán và chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản
29 Số 11/CT-UBND 04/06/2023 Về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô năm 2023
30 01/2023/TT-BNNPTNT 24/05/2023 Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
31 Số: 116/TB-CCTS-NTTS 18/05/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM THÁNG 5 NĂM 2023
32 Số 114/TB-CCTS-NTTS 11/05/2023 Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33 Số: 1786/QĐ-BNN-TCCB 07/05/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ sản
34 Số: 1789 /QĐ-BNN-TCCB 07/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
35 1191/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
36 Quyết định 1131/QĐ-UBND 23/04/2023 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" tỉnh Nghệ An năm 2023
37 58/NQ-CP 20/04/2023 Nghị quyết về một số Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
38 1343/QĐ-BNN-VP 03/04/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 96/KL-CCTS-TTr 27/03/2023 Về việc chấp hành các quy đinh trong sản xuất, kinh doanh chất lượng tôm giống tại Công ty cổ phần đầu tư Thủy sản Nam miền Trung Nghệ An và cơ sở sản xuất tôm giống Nguyễn Ngọc Đức
40 32/TTQT 06/03/2023 Bản tin cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường vùng nuôi thủy sản năm 2023
41 81/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
42 80/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
43 82/2022/QH15 08/01/2023 Nghị quyết số 82/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
44 13/KH/UBND 08/01/2023 Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
45 4687/SNN-TS 21/12/2022 Tạm dừng cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá vùng khơi
46 8498/BNN-TCTS 18/12/2022 Báo cáo số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên và điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản
47 71/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
48 74/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội: Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
49 73/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
50 72/2022/QH15 14/11/2022 Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội: Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Tìm kiếm văn bản
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay10,635
  • Tháng hiện tại94,404
  • Tổng lượt truy cập8,905,565
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây