Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu

Thứ năm - 06/10/2022 21:36 349 0
Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 26/9/2022 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Để góp phần hoàn thành mục tiêu Việt Nam gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), đặc biệt là triển khai các nội dung chuẩn bị đón, làm việc với Đoàn thanh tra của EC trong tháng 10/2022, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã ven biển tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU
a) Chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, thông suốt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân nỗ lực gỡ “Thẻ vàng” của EC, kiểm điểm nếu không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống khai thác IUU.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương:
a) Xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC (dự kiến trong tháng 10/2022).
b) Tham mưu, đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển đồng bộ; kiện toàn và nâng cao năng lực cho bộ máy quản lý thủy sản.
c) Khẩn trương rà soát, thống kê số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh, nhập dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định để đáp ứng yêu cầu việc tra cứu thông tin, quản lý tàu cá ra vào cảng cá. Thực hiện nghiêm túc hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản.
d) Tổ chức trực ban 24/24 giờ để khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống giám sát tàu cá nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển. Thực hiện đúng quy định công tác quản lý thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
đ) Tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân thực hiện hoạt động khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân bền vững; đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
e) Chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá, Tổ công tác Liên ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản từ khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản:
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác ghi, nộp Báo cáo, Nhật ký khai thác theo quy định đảm bảo chất lượng nội dung có sự kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu VMS;
- Tiếp tục đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tại cảng cá, Tổ Công tác Liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, xử lý hành vi khai thác IUU;
- Tập trung rà soát, củng cố hồ sơ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm điện tử để dễ dàng lưu trữ, theo dõi, truy xuất, quản lý.
g) Theo dõi, lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU về Báo cáo, Nhật ký khai thác; không có Giấy phép khai thác thủy sản; không lắp đặt/ngắt kết nối thiết bị VMS; khai thác sai vùng, vượt ranh giới phát hiện qua VMS… Phối hợp chặt với các tỉnh để theo dõi, kiểm soát và xử lý tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn của tỉnh khác để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi khai thác IUU.
h) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về khai thác IUU.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU; đặc biệt là vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài không chỉ gây thiệt đến tính mạng, tài sản của ngư dân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.
b) Chỉ đạo các Đồn Kiểm soát Biên phòng tuyến biển tham gia phối hợp với các Tổ công tác Liên ngành để kiểm tra, kiểm soát việc xuất, nhập bến, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch, vùng biển được giao; kiên quyết không cho tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu không đảm bảo theo quy định, đặc biệt là kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) phải đảm bảo trạng thái hoạt động trước khi cho tàu cá xuất bến đi hoạt động trên biển.
c) Chủ trì điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao khi tàu cá có hành vi vi phạm nhưng không tiến hành xử lý theo quy định.
d) Tổng hợp tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy quy định.
4. Công an tỉnh
Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, điều tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; môi giới, mua chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép; hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào nội dung Kế hoạch, chương trình, dự án tham mưu cân đối phân bổ nguồn vốn đầu tư để thực hiện có hiệu quả, đúng quy định trong việc đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng nghề cá ven biển đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.
6. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào nội dung Kế hoạch, chương trình, dự án tham mưu, bố trí nguồn kinh phí, ưu tiên đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện có hiệu quả, đúng quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền về nỗ lực phòng, chống khai thác IUU của tỉnh; thông tin, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân điển hình trong phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển
a) Tổ chức thực hiện công tác chống khai thác IUU theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai tại địa phương.
b) Tập trung nguồn lực cùng với các Sở, ngành, có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là vi phạm khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài. Trong đó, xác định cấp xã/phường/thị trấn là lực lượng nòng cốt trong quản lý, giáo dục, tuyên truyền người dân đối với công tác chống khai thác IUU, yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã/phường/thị trấn phải: (i) Chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý; tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật, đảm bảo “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”; (ii) Có kế hoạch theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
c) Đôn đốc ngư dân khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định.
d) Chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp huyện về IUU thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng tấm gương điển hình và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Phòng Thanh tra, pháp chế

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay11,188
  • Tháng hiện tại336,201
  • Tổng lượt truy cập10,965,341
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây