NGHỆ AN CÓ THÊM 37 TÀU CÁ THUỘC DIỆN MẤT TÍCH

Thứ năm - 26/10/2023 23:10 224 0
Ngày 02/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An ban hành thông báo số 3836/TB-SNN-TS; theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An thông báo danh sách 37 tàu cá thuộc diện mất tích.

Sau khi ban hành thông báo số 600/TB-SNN-TS ngày 24/02/2023 về việc thông báo danh sách 159 tàu cá thuộc diện mất tích, nhằm bảo đảm công tác quản lý tàu cá chặt chẽ, phù hợp thực tế Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy sản Nghệ An phối hợp với UBND  các xã, phường, thị trấn thống kê, rà soát, xác minh hiện trạng tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ kết quả thống kê, rà soát, xác minh hiện trạng tàu cá, ngày 02/10/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tiếp tục ban hành thông báo số 3836/TB-SNN-TS; theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An thông báo thêm 37 tàu cá thuộc diện mất tích. Các tàu cá thuộc diện mất tích ở các địa phương: thị xã Hoàng Mai: 13 tàu cá, huyện Quỳnh Lưu: 17 tàu cá, huyện Diễn Châu: 7 tàu cá. Các tàu cá này bị đưa vào diện tàu cá mất tích là do tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký và hiện nay không có tại địa phương; tàu cá bị cháy, chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản.
TT Số đăng ký
(NA-…-TS)
Họ tên chủ tàu Chiều dài lớn nhất, Lmax (m) Tổng công suất máy chính  (cv) Nghề khai thác Lý do đưa vào diện tàu cá mất tích
I. Thị xã Hoàng Mai (13 tàu cá)
1. Phường Quỳnh Dị
1 80237 Thái Văn Được 13,50 110 Pha xúc Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
2. Xã Quỳnh Lập
1 0048 Lê Văn Liêm 12,50 60 Lưới kéo Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
2 80180 Hồ Sĩ Phú 14,95 230 Lưới chụp Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
3. Phường Quỳnh Phương
1 0568 Lê Văn Duy 9,20 44 Lưới rê Tàu cá bị chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
2 4730 Bùi Văn Ngoan 12,80 52 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
3 80129 Lê Văn Bình 14,40 56 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
4 80140 Hồ Văn Khang 12,70 45 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
5 90104 Hoàng Văn Việt 13,20 110 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
6 90907 Phạm Hồng Đệ 14,40 165 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
7 93721 Hồ Văn Thường 15,35 110 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
8 94608 Hoàng Văn Tưởng 15,30 240 Lưới rê Tàu cá bị chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
9 94630 Lê Văn Tư 14,85 350 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
10 94730 Lê Tiến Đại 15,00 100 Lưới rê Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
II. Huyện Quỳnh Lưu (17 tàu cá)
1. Xã Sơn Hải          
1 0809 Hồ Văn Thương 9,50 40 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
2 5352 Trương Tuấn 6,90 24 Lưới kéo Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
3 5369 Hoàng Văn Mỹ 6,80 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
4 5376 Lê Văn Thiện 6,70 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
5 5383 Bùi Văn Dương 7,30 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
6 5386 Bùi Văn Liên 7,00 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
7 5396 Vũ Nguyên Khôi 7,30 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
8 70223 Trần Văn Nghĩa 8,30 18 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
9 94252 Thái Bá Thương 15,50 240 Lưới chụp Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
10 95098 Nguyễn Văn Thành 15,60 270 Lưới chụp Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
11 95224 Trần Văn Minh 14,00 90 Lưới chụp Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
12 95656 Trần Văn Đoàn 25,20 818 Lưới chụp Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ
13 97777 Hồ Đình Việt 24,37 818 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ
14 99919 Đào Xuân Thắng 24,25 818 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ
2. Xã Quỳnh Long
1 90636 Trần Văn Tấn 21,20 860 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ
2 97768 Phạm Văn Công 24,10 818 Lưới vây Tàu cá bị chìm ngoài biển, không thể trục vớt
3 99696 Bùi Xuân Xin 24,98 829 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ
III. Huyện Diễn Châu (07 tàu cá)
1. Xã Diễn Bích
1 90177 Đặng Văn Minh 14,50 280 Lưới kéo Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
2 90763 Nguyễn Văn Châu 18,35 400 Lưới kéo Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
3 90781 Hồ Văn Thành 17,08 275 Lưới kéo Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
4 90817 Trần Văn Sơn 17,15 225 Lưới kéo Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
5 90819 Hồ Văn Quốc 13,20 90 Lưới kéo Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản
6 95526 Trần Đức Hồng 18,70 400 Lưới kéo Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương
2. Xã Diễn Ngọc
1 90197 Nguyễn Văn Hà 15,30 280 Lưới vây Tàu cá bị chìm ngoài biển, không thể trục vớt
Danh sách 37 tàu cá tỉnh Nghệ An thuộc diện tàu cá mất tích được thông báo tại Thông báo số 3836/TB-SNN-TS ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành thông báo (Thông báo số 600/TB-SNN-TS tính từ ngày 24/02/2023, Thông báo số 3836/TB-SNN-TS tính từ ngày 02/10/2023), các chủ tàu cá có trong danh sách tàu cá thuộc diện mất tích khẩn trương liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (qua Chi cục Thủy sản Nghệ An; Địa chỉ: số 80 Ngô Sĩ Liên, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan đến tàu cá theo quy định. Sau thời gian trên, nếu các chủ tàu cá có tàu cá trong danh sách tàu cá thuộc diện mất tích không liên hệ để thực hiện theo quy định thì những tàu cá nêu trên sẽ bị xóa đăng ký trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia.
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đề nghị UBND các huyện/thị xã ven biển phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trực thuộc trên địa bàn thực hiện:
- Niêm yết công khai Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích của địa phương tại UBND cấp xã;
- Thông báo đến từng chủ tàu cư trú trên địa bàn có tàu cá trong danh sách trên biết và thực hiện;
- Thông báo cho các chủ tàu khi mua bán, cho tặng tàu cá nhưng chưa làm thủ tục đăng ký cần theo dõi chi tiết danh sách tàu cá thuộc diện mất tích để biết và thực hiện theo đúng quy định.
(Đăng tải kèm các Thông báo số 600/TB-SNN-TS ngày 24/02/2023 và 3836/TB-SNN-TS ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc thông báo danh sách tàu cá thuộc diện mất tích)
Đăng Tráng – Chi cục Thủy sản

Tác giả: Cán bộ 1

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập147
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm142
  • Hôm nay14,263
  • Tháng hiện tại240,689
  • Tổng lượt truy cập10,433,498
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây