Kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về IUU tháng 5/2021

Thứ hai - 17/05/2021 22:02 601 0
1. Về công tác triển khai thực hiện
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn: số 544/BNN-TCTS ngày 25/01/2021 về việc tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; số 726/BNN-TCTS ngày 03/2/2021 về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS.
- Tổ chức Đoàn công tác đến làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý cảng cá, giám sát tàu thuyền, sản lượng thủy sản tại TP.Hồ Chí Minh và Kiên Giang. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Chi cục Thủy sản và Ban quản lý Cảng cá Nghệ An.
- Các Tổ Công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá, Ban quản lý Cảng cá tiến hành rà soát, bổ sung và khắc phục các nội dung còn tồn tại đã được Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp & PTNT nêu ra tại Thông báo kết quả số 152/TB-SNN-TS ngày 22/4/2021 về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cảng cá, hoạt động thực thi nhiệm vụ của Tổ Công tác liên ngành và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020, số 26/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 14/5/2021, Chi cục Thủy sản đã có Tờ trình số 22/TTr-CCTS-KTh gửi Sở Tài chính về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho 889 tàu cá với số tiền là 6.270.927.500 đồng (trong đó có đề nghị hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình cho 06 tàu cá cháy, chìm trên biển với số tiền 44.437.500 đồng sau khi đã tiến hành kiểm tra xác minh sự việc các tàu bị cháy, chìm trên biển).
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 693/KH-SNN.TS ngày 09/3/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An.
2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước
- Đã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017, các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn và các quy định về khai thác IUU, các chỉ thị của Chính phủ và các bộ, ngành, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -19 thông qua các hình thức: Phát trên hệ thống truyền thanh của phường xã; tuyên truyền qua công tác đăng kiểm tàu cá, qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch ...
- Hướng dẫn, tuyên truyền ngư dân thực hiện việc ghi chép, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài theo quy định.
 3. Về công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên biển
- Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển sử dụng hai tàu Kiểm ngư, xuồng công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển 32 ngày công tác, đã kiểm tra được 384 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 07 vụ/07 đối tượng/07 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính: 58,3 triệu đồng; tịch thu 01 kích điện, 01 bộ lưới giã và 25m dây điện.
Kết quả 5 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 17/5/2021): thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển 137 ngày công tác, đã kiểm tra được 1.283 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 38 vụ/38 đối tượng/38 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính: 313,7 triệu đồng; tịch thu 11 kích điện, 01 lưới giã và 195m dây điện.
- Các đồn Biên phòng tuyến biển và Hải đội 2 tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát vùng biển. Qua công tác tuần tra đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 đối tượng/10 phương tiện, xử phạt VPHC: 50,9 triệu đồng. (Có phụ lục kèm theo).
4. Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền, sản lượng khai thác; thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp
Trong tháng các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá: Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời cảng, cập cảng và kiểm soát sản lượng khai thác thủy sản qua cảng như sau:
- Số lượng tàu cá rời cảng được kiểm tra: 333 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 34 lượt; Lạch Vạn: 139 lượt; Lạch Quèn: 143 lượt; Quỳnh Phương: 17 lượt).
- Số lượng tàu cá cập cảng được kiểm tra: 328 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 26 lượt; Lạch Vạn: 139 lượt; Lạch Quèn: 143 lượt; Quỳnh Phương: 20 lượt).
- Tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra: 973,30 tấn (trong đó: Cửa Hội: 350,11 tấn; Lạch Vạn: 14,00 tấn; Lạch Quèn: 568,10 tấn; Quỳnh Phương: 41,13 tấn).
 Kết quả 4 tháng đầu năm 2021 (tính đến 17/5/2021):
- Số lượng tàu cá rời cảng được kiểm tra: 1.365 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 91 lượt; Lạch Vạn: 618 lượt; Lạch Quèn: 601 lượt; Quỳnh Phương: 55 lượt).
- Số lượng tàu cá cập cảng được kiểm tra: 1.354 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 79 lượt; Lạch Vạn: 618 lượt; Lạch Quèn: 600 lượt; Quỳnh Phương: 57 lượt).
- Tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra: 2.077,51 tấn (trong đó: Cửa Hội: 445,85 tấn; Lạch Vạn: 59,56 tấn; Lạch Quèn: 1.463,70 tấn; Quỳnh Phương: 108,40 tấn).
Về việc thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp: Trong tháng không có cá nhân/tổ chức nào yêu cầu cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.
5. Số liệu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Nghệ An hiện có 1.215 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá theo quy định. Tính đến ngày 17/5/2021, kết quả triển khai lắp đặt thiết bị VMS tại địa phương như sau:
- Số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị VMS trong tháng 5/2021 là: 04 chiếc.
- Tổng số tàu cá đã đặt thiết bị Giám sát hành trình: 1137/1.215 chiếc (gồm: 354 thiết bị Movimar của Công ty CLS, 166 thiết bị BASAT1-Bình Anh, 255 thiết bị VNPT, 57 thiết bị Vishipel, 110 thiết bị Viettel S-tracking, 76 thiết bị LTran và 119 thiết bị BK88VN-Điện tử Bách Khoa), đạt tỷ lệ 93,58%.
- Số lượng tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị VMS: 78 chiếc (tàu đậu bờ không đi san xuất, đã bán ngoại tỉnh chưa làm thủ tục rút hồ sơ tàu cá, tàu chờ giải bản, tàu cá là tài sản thế chấp bị ngân hàng thu giữ …), chiếm tỷ lệ 6,42%.
 6. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
 a. Tồn tại, hạn chế
  -  Việc báo cáo trước 1h khi cập/rời cảng của ngư dân chưa đầy đủ, vẫn còn tình trạng một số tàu cá trước khi vào cập cảng chưa thực hiện báo cáo theo quy định;
- Việc kiểm tra sản lượng lên bến thực tế đã thực hiện nghiêm túc hơn, tuy nhiên vẫn còn có khó khăn do thiếu các trang thiết bị phục vụ giám sát, nhân lực nên hiệu quả chưa cao. Tàu cá vào cảng trong cùng một thời điểm nhiều nên ảnh hưởng đến việc kiểm soát, giám sát sản lượng;
- Công tác thu, kiểm tra nhật ký khai thác vẫn còn yếu, có cảng chưa thực hiện kiểm tra đối chiếu trên hệ thống giám sát hành trình đã được cấp tài khoản cho cảng cá, nhật ký khai thác còn nhiều sai sót (vi phạm vùng khai thác, sai với thực tế về thời gian thả/thu lưới,....).
b. Nguyên nhân
- Năng lực nghiệp vụ của cán bộ thu, kiểm tra nhật ký khai thác còn yếu, chưa hiểu rõ về đặc điểm nghề khai thác, xác định vùng khai thác. Nhân lực bố trí cho một số cảng chưa phù hợp (thiếu) nên ảnh hưởng rất lớn đến việc giám sát sản lượng.
- Ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ cảng cá; Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá chưa cao, làm việc còn mang tính hình thức, chưa thực chất.
- Sự phối hợp giữa các lực lượng Thủy sản, Biên phòng, Tổ thanh tra kiểm soát nghề cá trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa lạch chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
- Ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước còn hạn chế, đặc biệt là việc duy trì hoạt động của thiết bị GSHT, thông báo tàu cá rời cảng/cập cảng trước 01 giờ, chưa nghiêm túc trong việc ghi chép, nộp nhật ký/báo cáo khai thác thủy sản./.
Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập143
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm140
  • Hôm nay17,375
  • Tháng hiện tại328,898
  • Tổng lượt truy cập11,780,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây