Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về IUU tháng 4/2021

Thứ hai - 26/04/2021 02:52 641 0
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác triển khai thực hiện
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Công văn: số 544/BNN-TCTS ngày 25/01/2021 về việc tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; số 726/BNN-TCTS ngày 03/2/2021 về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS.
- Tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các Cảng cá; hoạt động thực thi nhiệm vụ của Tổ công tác Liên ngành và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tại quyết định số 172/QĐ-SNN-TS ngày 06/4/2021 của sở Nông nghiệp & PTNT. Thời gian kiểm tra 07 ngày (từ ngày 06/4 đến 14/4/2021) với thành phần tham gia: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Lãnh đạo và các trưởng, phó phòng Chi cục Thủy sản.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 693/KH-SNN.TS ngày 09/3/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An.
- Các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo đúng quy định.
2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước
- Đã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017, các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn và các quy định về khai thác IUU, các chỉ thị của Chính phủ và các bộ, ngành, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -19 thông qua các hình thức: Phát trên hệ thống truyền thanh của phường xã; tuyên truyền qua công tác đăng kiểm tàu cá, qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch ...
- Hướng dẫn, tuyên truyền ngư dân thực hiện việc ghi chép, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài theo quy định.
3. Về công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên biển
- Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển sử dụng hai tàu Kiểm ngư, xuồng công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển 35 ngày công tác, đã kiểm tra được 335 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 13 vụ/13 đối tượng/13 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính: 87.500.000 đồng (Tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Tịch thu 04 kích điện.
Kết quả 4 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 19/4/2021): thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển 106 ngày công tác, đã kiểm tra được 906 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 31 vụ/31 đối tượng/31 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính: 255.400.000 đồng. Tịch thu 10 kích điện và 170m dây điện.
- Các đồn Biên phòng tuyến biển và Hải đội 2 tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát vùng biển. Qua công tác tuần tra đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ/13 đối tượng/13 phương tiện, xử phạt VPHC: 50.500.000 đồng (Năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng). (Có phụ lục kèm theo).
4. Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền, sản lượng khai thác; Thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc Thuỷ sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp
Trong tháng các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá: Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời cảng, cập cảng và kiểm soát sản lượng khai thác thủy sản qua cảng như sau:
- Số lượng tàu cá rời cảng được kiểm tra: 462 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 21 lượt; Lạch Vạn: 203 lượt; Lạch Quèn: 215 lượt; Quỳnh Phương: 23 lượt).
- Số lượng tàu cá cập cảng được kiểm tra: 463 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 19 lượt; Lạch Vạn: 203 lượt; Lạch Quèn: 215 lượt; Quỳnh Phương: 26 lượt).
- Tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra: 911,56 tấn (trong đó: Cửa Hội: 18,609 tấn; Lạch Vạn: 19,835 tấn; Lạch Quèn: 823,354 tấn; Quỳnh Phương: 49,761 tấn).
 
          Kết quả 4 tháng đầu năm 2021 (tính đến 19/4/2021):
- Số lượng tàu cá rời cảng được kiểm tra: 1.032 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 57 lượt; Lạch Vạn: 479 lượt; Lạch Quèn: 458 lượt; Quỳnh Phương: 38 lượt).
- Số lượng tàu cá cập cảng được kiểm tra: 1.026 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 53 lượt; Lạch Vạn: 479 lượt; Lạch Quèn: 457 lượt; Quỳnh Phương: 37 lượt).
- Tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra: 1.845,172 tấn (trong đó: Cửa Hội: 95,733 tấn; Lạch Vạn: 45,556 tấn; Lạch Quèn: 1.636,614 tấn; Quỳnh Phương: 1.845,172 tấn).
Về việc thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp: Trong tháng không có cá nhân/tổ chức nào yêu cầu cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.
5. Số liệu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
- Số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị VMS trong tháng 4/2021 là: 04 chiếc.
- Tổng số tàu cá đã đặt thiết bị Giám sát hành trình: 1133/1.214 chiếc, gồm: 355 thiết bị Movimar của Công ty CLS, 164 thiết bị BASAT1-Bình Anh, 250 thiết bị VNPT, 58 thiết bị Vishipel, 110 thiết bị Viettel S-tracking, 77 thiết bị LTran và 119 thiết bị BK88VN-Điện tử Bách Khoa); đạt tỷ lệ 93,328%.
- Số lượng tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị VMS: 81 chiếc, trong đó: 24 chiếc đã bán nội tỉnh chưa làm thủ tục đăng ký lại, 10 chiếc bán ngoại tỉnh chưa làm thủ tục rút hồ sơ tàu cá, 05 chiếc đang cải hoán, 03 chiếc là tài sản thế chấp bị ngân hàng thu giữ, 03 chiếc hỏng chờ giải bản, 01 chiếc hiện không ở địa phương, 35 chiếc đậu bờ không đi khai thác; chiếm tỷ lệ 6,672%.
        6. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
        a. Tồn tại, hạn chế
- Công tác thu, kiểm tra nhật ký khai thác vẫn còn yếu, có cảng chưa thực hiện kiểm tra đối chiếu trên hệ thống giám sát hành trình đã được cấp tài khoản cho cảng cá, nhật ký khai thác còn nhiều sai sót (vi phạm vùng khai thác, sai với thực tế về thời gian thả/thu lưới,....).
- Công tác giám sát sản lượng mặc dù đã có chuyển biến thực tế, nhưng có lúc chưa nghiêm túc, còn hình thức, sai lệch về thông tin, thời gian giám sát quá ngắn, hồ sơ chưa đầy đủ thông tin, giấy biên nhận bốc dỡ có trường hợp chưa chính xác.
- Công tác kiểm tra tàu cá cập/rời cảng có lúc chưa nghiêm túc, cán bộ Tổ công tác liên ngành chưa kiểm tra kỹ nhật ký khai thác thủy sản, hồ sơ không chính xác, sai khác về số tàu được kiểm tra và giám sát.
b. Nguyên nhân
- Năng lực nghiệp vụ của cán bộ thu, kiểm tra nhật ký khai thác còn yếu, chưa hiểu rõ về đặc điểm nghề khai thác, xác định vùng khai thác. Nhận lực bố trí cho một số cảng chưa phù hợp (thiếu) nên ảnh hưởng rất lớn đến việc giám sát sản lượng.
- Ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ cảng cá; Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá chưa cao, làm việc còn mang tính hình thức, chưa thực chất.
- Sự phối hợp giữa các lực lượng Thủy sản, Biên phòng, Tổ thanh tra kiểm soát nghề cá trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa lạch chưa được thường xuyên.
- Ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước còn hạn chế, đặc biệt là việc duy trì hoạt động của thiết bị GSHT, thông báo tàu cá rời cảng/cập cảng trước 01 giờ, chưa nghiêm túc trong việc ghi chép, nộp nhật ký/báo cáo khai thác thủy sản.
        II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2021
- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động thủy sản, Luật thủy sản 2017, quy định về khai thác IUU; quy định đánh dấu tàu cá, quy định về lắp thiết bị gám sát hành trình trên tàu cá, đặc biệt là đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m theo quy định.
- Duy trì thường xuyên hoạt động của các Tổ công tác Liên ngành kiểm tra, kiểm soát tại các Cảng cá. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 561/KH-UBND; kiểm tra và đối chiếu giữa nhật ký khai thác với hệ thống giám sát hành trình. Thực thi nhiệm vụ theo lịch được phân công; yêu cầu cán bộ Tổ trực tiếp kiểm tra tàu cá cập/rời cảng, lập biên bản kiểm tra và ký vào biên bản kiểm tra; Phối hợp với cảng cá có biện pháp xử lý đối với những tàu cá vi phạm (về các hành vi không thông báo cập/rời cảng, sai NKKT, mất tín hiệu kết nối GSHT...); Phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu cá ra/vào cảng, cửa lạch; xử lý nghiêm đối với tàu cá chưa đủ điều kiện theo quy định.
- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng (Thủy sản, Biên phòng, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan) trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển để ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 693/KH-SNN.TS ngày 09/3/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An.
- Tiếp tục triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định. Phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị VMS rà soát, lập danh sách các tàu cá đã lắp thiết bị VMS tại địa phương, chuẩn hóa thông tin dữ liệu người dùng, kết nối đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VMS. Lập danh sách các tàu cá chưa lắp thiết bị VMS theo quy định để theo dõi, quản lý.
1. Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Bộ Tài chính:
Điều chuyển tàu Kiểm ngư KN-101-VN thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng I cho Chi cục Thủy sản Nghệ An để phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Do theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 8993/BTC-QLCS ngày 27/7/2020 về việc điều chuyển tàu kiểm ngư cho UBND tỉnh Nghệ An thì hiện nay UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) cho Chi cục Thủy sản.
2. Đối với UBND tỉnh:
- Bố trí nguồn kinh phí sửa chữa lớn đối với tàu VN-93967-KN để đảm bảo hoạt động.

- Tăng nguồn kinh phí cho hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, kinh phí tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác IUU cho người dân./.
Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay15,274
  • Tháng hiện tại294,613
  • Tổng lượt truy cập11,745,718
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây