Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về IUU tháng 02/2021

Chủ nhật - 21/02/2021 22:47 764 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW, của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 689/CT-TTg, số 45/CT-TTg; các Công điện: số 1329/CĐ-TTg, số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg; các ý kiến Kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện tháng 02/2021 (số liệu từ 20/01/2021 đến 19/02/2021) cụ thể như sau:
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ Lãnh đạo UBND tỉnh, sự chung tay vào cuộc của các Sở, Ban, Ngành và địa phương có liên quan.
- Sự phối hợp nhiệt tình của lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển, chính quyền địa phương khi tham gia triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển.
- Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã phần nào chia sẻ bớt những khó khăn hiện tại của bà con ngư dân, khuyến khích các chủ tàu vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
2. Khó khăn:
 - Ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước còn hạn chế, đặc biệt là việc ghi chép nhật ký, khai báo sản lượng qua cảng, thông tin trước khi cập cảng.
 - Thời gian cập/rời cảng phụ thuộc vào luồng lạch nên ngư dân tập trung vào những thời điểm có thủy triều lên rất đông, gây khó khăn trong quá trình kiểm tra sản lượng thực tế và các thủ tục liên quan.
- Hai tàu Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển đã bị xuống cấp, hư hỏng (do sử dụng gần 20 năm) gây khó khăn trong quá trình hoạt động.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác triển khai thực hiện
- Triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Công văn: số 544/BNN-TCTS ngày 25/01/2021 về việc tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; số 726/BNN-TCTS ngày 03/2/2021 về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo đúng quy định.
 2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước
Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017, các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn và các quy định về khai thác IUU thông qua các hình thức: Phát trên hệ thống truyền thanh của phường xã; tuyên truyền qua công tác đăng kiểm tàu cá, qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch ...
 3. Về công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên biển
- Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển sử dụng hai tàu Kiểm ngư, xuồng công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển 25 ngày công tác, đã kiểm tra được 225 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 08 vụ/08 đối tượng/08 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính: 72.900.000 đồng (Bảy mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng). Tịch thu 03 kích điện và 75m dây điện.
- Các đồn Biên phòng tuyến biển và Hải đội 2 tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát vùng biển được 15 đợt/87 lượt cán bộ chiến sỹ; phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát vùng biển được 03 đợt/23 lượt CBCS tham gia. Kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập tại cửa lạch và tại bến đậu được 8.217 lượt phương tiện/24.884 lượt lao động. Qua công tác tuần tra đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ/14 đối tượng/14 phương tiện, xử phạt VPHC: 47.500.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng). (Có phụ lục kèm theo).
4. Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền, sản lượng khai thác; Thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc Thuỷ sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp
Trong tháng các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá: Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời cảng, cập cảng và kiểm soát sản lượng khai thác thủy sản qua cảng như sau:
 - Số lượng tàu cá rời cảng được kiểm tra: 226 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 10 lượt; Lạch Vạn: 117 lượt; Lạch Quèn: 98 lượt; Quỳnh Phương: 01 lượt).
 - Số lượng tàu cá cập cảng được kiểm tra: 226 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 10 lượt; Lạch Vạn: 117 lượt; Lạch Quèn: 98 lượt; Quỳnh Phương: 01 lượt).
 - Tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra: 415,25 tấn (trong đó: Cửa Hội: 39,70 tấn; Lạch Vạn: 11,10 tấn; Lạch Quèn: 363,13 tấn; Quỳnh Phương: 1,32 tấn).
Về việc thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp: Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/01/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 1/2021), tỉnh Nghệ An có 02 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là Cảng cá Cửa Hội và Cảng cá Quỳnh Phương. Đến nay chưa có cá nhân/tổ chức nào yêu cầu cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.
5. Số liệu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Tổng số thiết bị giám sát hành trình đã lắp đến nay là 1.135/1217 chiếc, đạt tỷ lệ 93,26%. Hiện tại đang còn 82 tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (Lý do: 25 tàu bán khỏi địa phương, 03 tàu đang cải hoán, 49 tàu nằm bờ không đi sản xuất, 01 tàu hỏng, chờ giải bản, 04 tàu bị ngân hàng thu giữ).
 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, hiện tại Chi cục Thủy sản đã tiến hành bàn giao 883 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên của các chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An về Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt, với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là: 6.227.720.000 đ (Sáu tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Nhân lực tại các tàu Kiểm ngư còn thiếu, nguồn kinh phí cấp tàu hoạt động còn hạn hẹp nên công tác tuần tra, kiểm soát chưa được thường xuyên, liên tục.
- Nguồn nhân lực tại các cảng cá còn thiếu và yếu nên công tác giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng chưa hiệu quả.
 - Sự phối hợp của chính quyền địa phương (huyện (thị)/xã (phường) với các cơ quan chuyên môn (Tổ Liên ngành/Cảng cá/Chi cục Thủy sản) có lúc chưa chặt chẽ.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2021
- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động thủy sản, Luật thủy sản 2017, quy định về khai thác IUU; quy định đánh dấu tàu cá, quy định về lắp thiết bị gám sát hành trình trên tàu cá, đặc biệt là đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m theo quy định.
- Duy trì thường xuyên hoạt động của các Tổ công tác Liên ngành kiểm tra, kiểm soát tại các Cảng cá. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo đúng quy định.
- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Thủy sản, Biên phòng, Tổ thanh tra kiểm soát nghề cá trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa lạch. Kiên quyết không cho các tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu chưa lắp đặt thiết bị VMS, lắp đặt nhưng không có tín hiệu VMS trên hệ thống.

- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng (Thủy sản, Biên phòng, chính quyền địa phương) trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển để ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Tiếp tục triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định. Phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị VMS rà soát, lập danh sách các tàu cá đã lắp thiết bị VMS tại địa phương, chuẩn hóa thông tin dữ liệu người dùng, kết nối đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VMS. Lập danh sách các tàu cá chưa lắp thiết bị VMS theo quy định để theo dõi, quản lý./.
Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay15,274
  • Tháng hiện tại294,748
  • Tổng lượt truy cập11,745,853
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây