Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về IUU tháng 01/2021

Thứ năm - 21/01/2021 20:03 786 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW, của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 689/CT-TTg, số 45/CT-TTg; các Công điện: số 1329/CĐ-TTg, số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg; các ý kiến Kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện tháng 01/2021 (số liệu từ 19/12/2020 đến 19/01/2021) cụ thể như sau:
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ Lãnh đạo UBND tỉnh, sự chung tay vào cuộc của các Sở, Ban, Ngành và địa phương có liên quan.
- Sự phối hợp nhiệt tình của lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển, chính quyền địa phương khi tham gia triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển.
- Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã phần nào chia sẻ bớt những khó khăn hiện tại của bà con ngư dân, khuyến khích các chủ tàu vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
2. Khó khăn:
- Ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước còn hạn chế, đặc biệt là việc ghi chép nhật ký, khai báo sản lượng qua cảng, thông tin trước khi cập cảng.
- Thời gian cập/rời cảng phụ thuộc vào luồng lạch nên ngư dân tập trung vào những thời điểm có thủy triều lên rất đông, gây khó khăn trong quá trình kiểm tra sản lượng thực tế và các thủ tục liên quan.
- Hai tàu Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển đã bị xuống cấp, hư hỏng (do sử dụng gần 20 năm), nguồn kinh phí được cấp để thực hiện kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa cao.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác triển khai thực hiện
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Nghệ An.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế).
- Các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo đúng quy định.
2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước
Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017, các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn và các quy định về khai thác IUU thông qua các hình thức: Phát trên hệ thống truyền thanh của phường xã; tuyên truyền qua công tác đăng kiểm tàu cá, qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch ...
3. Về công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên biển
- Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển sử dụng hai tàu Kiểm ngư, xuồng công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển 21 ngày công tác, đã kiểm tra được 168 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 05 vụ/05 đối tượng/05 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính: 67.500.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).
- Các đồn Biên phòng tuyến biển và Hải đội 2 tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát vùng biển được 21 đợt/126 lượt cán bộ chiến sỹ; phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát vùng biển được 05 đợt/34 lượt CBCS tham gia. Kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập tại cửa sông cửa lạch và tại bến đậu được 9.247 lượt phương tiện/31.019 lượt lao động. Qua công tác tuần tra đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ/04 đối tượng/04 phương tiện, xử phạt VPHC: 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng). (Có phụ lục kèm theo).
4. Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền, sản lượng khai thác; Thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc Thuỷ sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp
Trong tháng các Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá: Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời cảng, cập cảng và kiểm soát sản lượng khai thác thủy sản qua cảng như sau:
- Số lượng tàu cá rời cảng được kiểm tra: 131 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 17 lượt; Lạch Vạn: 47 lượt; Lạch Quèn: 57 lượt; Quỳnh Phương: 10 lượt).
- Số lượng tàu cá cập cảng được kiểm tra: 127 lượt tàu (trong đó: Cửa Hội: 17 lượt; Lạch Vạn: 47 lượt; Lạch Quèn: 56 lượt; Quỳnh Phương: 07 lượt).
- Tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được kiểm tra: 201,17 tấn (trong đó: Cửa Hội: 29,74 tấn; Lạch Vạn: 4,79 tấn; Lạch Quèn: 156,62 tấn; Quỳnh Phương: 10,02 tấn).
Về việc thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp: Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-BNN-TCTS ngày 14/01/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 1/2021), tỉnh Nghệ An có 02 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là Cảng cá Cửa Hội và Cảng cá Quỳnh Phương. Các Cảng cá chỉ định sẽ thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khi có yêu cầu.
5. Số liệu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Số thiết bị giám sát hành trình đã lắp trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trong tháng là 11 chiếc, tổng số thiết bị giám sát hành trình đã lắp đến nay là 1.137/1221 chiếc, đạt tỷ lệ 93,12%. Hiện tại đang còn 84 tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (Lý do: 26 tàu bán khỏi địa phương, 03 tàu đang cải hoán, 48 tàu nằm bờ không đi sản xuất, 01 tàu hỏng, chờ giải bản, 06 tàu bị ngân hàng thu giữ).
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, Chi cục Thủy sản đã tiến hành thẩm định 880 bộ hồ sơ đủ điều kiện với số tiền đề nghị hỗ trợ là 6.158.657.500 đồng, đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh giao dự toán và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với các chủ tàu được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
6. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Nhân lực tại các tàu Kiểm ngư còn thiếu, nguồn kinh phí cấp tàu hoạt động còn hạn hẹp nên công tác tuần tra, kiểm soát chưa được thường xuyên.
- Nguồn nhân lực tại các cảng cá còn thiếu và yếu nên công tác giám sát chưa hiệu quả.
- Sự phối hợp của chính quyền địa phương (huyện (thị)/xã (phường) với các cơ quan chuyên môn (Tổ Liên ngành/Cảng cá/Chi cục Thủy sản) có lúc chưa chặt chẽ.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021
- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động thủy sản, Luật thủy sản 2017, quy định về khai thác IUU; quy định đánh dấu tàu cá, quy định về lắp thiết bị gám sát hành trình trên tàu cá, đặc biệt là đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m theo quy định.
- Duy trì thường xuyên Tổ công tác Liên ngành kiểm tra, kiểm soát tại các Cảng cá. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo đúng quy định.
- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Thủy sản, Biên phòng, Tổ thanh tra kiểm soát nghề cá trong kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa lạch.
- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng (Thủy sản, Biên phòng, chính quyền địa phương) trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển để ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Tiếp tục triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định; thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay13,726
  • Tháng hiện tại213,049
  • Tổng lượt truy cập11,320,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây