Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm Thủy sản tháng 10 năm 2021 (Từ ngày 16/9/2021 - 15/10/2021)

Thứ năm - 28/10/2021 05:22 710 0
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021
1. Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thủy sản được ban hành trong tháng:
Trong tháng Chi cục Thủy sản đã ban hành 05 Quyết định, 01 Công văn về chỉ đạo điều hành, thông báo, hướng dẫn quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Chi tiết có phụ lục kèm theo).
2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật:
2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:
- Phối hợp với công tác đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, kiểm tra giám sát vùng nuôi trồng thủy sản thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của nhà nước về ATTP.
- Hướng dẫn các thủ tục chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
2.2. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản:
- Kết quả cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Trong tháng đã tiến hành thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 10 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại tại huyện Quỳnh Lưu, TX.Hoàng Mai và TX.Cửa Lò.
- Thực hiện thẩm định định kỳ ATTP cho 44 tàu cá tại TX.Hoàng Mai và TX.Cửa Lò.
- Thực hiện kiểm tra chất lượng giống thủy sản trong sản xuất, ương dưỡng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại 02 cơ sở thuộc huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An, kết quả:
+ 02/02 cơ sở đã thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống (Thát Lát cườm, Lăng, Rô phi vằn dòng Gift, Trắm cỏ, Chép V1, Mè trắng, Chim Trắng) tại 02/02 cơ sở đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng và các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
+ 02/02 cơ sở thực hiện ghi nhãn giống thủy sản theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;   
+ 02/02 cơ sở có ghi chép nhật ký và lưu trữ hồ sơ;
+ 02/02 cơ sở không phát hiện cá giống có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng nên đoàn không lấy mẫu thử nghiệm.
3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành:
Trong tháng thành lập được 02 đoàn kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên biển; đã kiểm tra được 216 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 06 vụ/06 đối tượng/06 phương tiện với tổng số tiền 26,3 triệu đồng.
II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021
1. Xây dựng văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm:
- Tham mưu Sở Nông Nghiệp và PTNT, UBND tỉnh ban hành các văn bản; giải pháp, đề án, chính sách kịp thời, có hiệu quả.
          - Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện một số nội dung chính sách thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhằm khuyến khích, thúc đẩy nghề thủy sản phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật:

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:
- Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật: Luật Thuỷ sản, Luật Thú y, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật, các văn bản về khai thác thủy sản và về quản lý con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.  Tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.
- Tiếp tục phối hợp với công tác đăng kiểm tàu cá, cấp phép khai thác thủy sản, kiểm tra kiểm soát vùng nuôi và chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền hướng dẫn các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm; hướng dẫn các thủ tục chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn sinh học, kỹ thuật nuôi, quy phạm thực hành nuôi tốt VietGAP; triển khai trình diễn các mô hình áp dụng quy phạm thực hành nuôi tốt.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc không kinh doanh các chất cấm, sản phẩm không nằm trong danh mục được phép lưu hành do Bộ Nông nghiệp&PTNT ban hành; không sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm... đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh vật tư thủy sản.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn, khách quan công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP trong Nuôi trồng, khai thác thủy sản.
2.2. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm thủy sản:
- Tiếp tục tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận ATTP cho các cơ sở Nuôi trồng thủy sản, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh.
  - Thực hiện thẩm định định kỳ ATTP cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra giám sát chất lượng giống, vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra giám sát chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sản lưu thông trên thị trường và điều kiện mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường để có những khuyến cáo cho người nuôi lựa chọn các sản phẩm đảm bảo chất lượng.       
- Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:
- Tiếp tục Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch theo Kế hoạch số 693/KH-SNN.TS ngày 09/3/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác trên vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An; Thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Tham gia các Tổ công tác Liên ngành Thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá trên địa bàn tỉnh. 
Phụ lục: Danh mục các văn bản đã ban hành trong tháng 10 năm 2021

1. Quyết định:
- Quyết định số 165/QĐ-CCTS-KTh ngày 20/9/2021 về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên tại các cửa lạch;
- Quyết định số 166/QĐ-CCTS-TTr ngày 27/9/2021 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần trên vùng biển ven bờ, vùng lộng biển Nghệ An;
- Quyết định số 168a/QĐ-CCTS-KTh ngày 01/10/2021 về việc công nhận các cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm;
- Quyết định số 169/QĐ-CCTS-TTr ngày 01/10/2021 thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển, cửa lạch;
- Quyết định số 169a/QĐ-CCTS-KTh ngày 04/10/2021 về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên tại các cửa lạch;
2. Công văn:
- Công văn số 84/TB-CCTS-NTTS ngày 21/9/2021 về việc Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản trong sản xuất, ương dưỡng.
 Nguồn: Phòng Nuôi trồng thủy sản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
qc tc
ql cs
pmsh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay15,274
  • Tháng hiện tại294,723
  • Tổng lượt truy cập11,745,828
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây